privacy

 

Persoonsgegevens zijn prive

 

Wanneer je klant bent bij 'T aogje servicebureau voor mkb en zzp er ,verwerken we gegevens van jou. Die gegevens zijn soms algemeen,en soms gaat het om persoonlijke gegevens. Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) omschrijven we wat we precies doen met deze gegevens

 

 Wat zijn persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens 
  Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Denk aan uw naam en adres of uw inkomen. Ook gegevens van een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens van een rechtspersoon zoals een BV of NV. Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.

 

 

Wat gebeurt er bij ons met je persoonsgegevens

Wij noteren je gegevens wanneer we bijvoorbeeld advies geven, je aangifte omzetbelasting of je aangifte inkomstenbelasting maken hebben we onder andere je BSN nummer, geboortedatum en al je relevante financiële gegevens gebruikt. (Privé en wellicht zakelijk.) We zorgen er goed voor dat deze gegevens beschermd zijn en alleen worden ingezet voor het doel waarvoor jij ze verstrekt hebt. Wanneer je niet meer van onze diensten gebruik maakt, heb je ook het recht dat we je gegevens vernietigen. Dat doen we na de voor ons wettelijke bewaartermijn. 

Hoe gaan we om met privacy

'T aogje servicebureau voor mkb en zzp er hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Hieronder leggen we uit hoe we daar mee omgaan.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.''T aogje servicebureau voor mkb en zzp er houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop beschreven in dit privacybeleid;
 • Het verwerken van persoonsgegevens beperken tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn bestemd;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent de verwerking van persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacybeleid vragen hebt, bel dan gerust.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten waarvoor we de aangifte inkomstenbelasting opstellen of incidenteel advies geven.

 

Persoonsgegevens van klanten worden door ons verwerkt met het doel om:

 

 • De aangifte inkomstenbelasting op te stellen
 • De aangifte omzetbelasting te controleren of op te stellen
 • De aangifte schenkbelasting op te stellen
 • De aangifte erfbelasting op te stellen
 • Advies te geven over hiermee samenhangende onderwerpen
 • Onze facturatie en financiële administratie uit te kunnen voeren

 

 

We verwerken deze persoonsgegevens in opdracht van de klant.

Er wordt pas aangifte gedaan als wij een akkoordverklaring binnen hebben.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de organisatie de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Gebruikte algemene persoonsgegevens

 

 • Naam/voorletter/tussenvoegsel
 • Adres
 • Postcode
 • (Woon)Plaats
 • Land
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Overlijdensdatum
 • Burgerlijke staat
 • Werkzaam bij organisatie

 

 Gebruikte bijzondere persoonsgegevens

 

 • Gegevens benodigd voor de aangifte inkomstenbelasting waaronder:
 • Gegevens over inkomen, gegevens over vermogen, zorgkosten, toeslagen en aanslagen
 • Gegevens kinderen en partner
 • BSN-nummer

 

Je persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Bewaartermijn: Gedurende de periode dat er werkzaamheden voor de cliënt worden uitgevoerd en de wettelijke termijn van 10 jaar daarna. (fiscaal boekjaar + aangifte termijn + uitstel + wettelijke 7 jaar bewaartermijn). Deze termijn wordt verlengd met 5 jaar wanneer er sprake is van zakelijk onroerend goed conform de wettelijke eisen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft verstrekken wij niet aan derde partijen indien dit niet noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

 • Het elektronisch indienen van belastingaangiften en hiermee samenhangende werkzaamheden;
 • Het informeren van de belastingdienst wanneer er vragen worden gesteld;
 • Het uitbesteden van de aangiften loonbelasting;
 • Het deponeren van gegevens bij de Kamer van Koophandel.(Wanneer dit verplicht is)

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie of de FIOD in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Zonder je toestemming verstrekken wij niets.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 

 • Alle personen die namens ons van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Hieronder vallen ook de gegevens uit je administratie, zoals namen en gegevens van opdrachtgevers van onze cliënten;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We gebruiken twee-factor authenticatie voor onze mail.
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens wanneer deze verzonden worden naar de belastingdienst en de kamer van koophandel.
 • Om gegevens te verwerken gebruiken wij  softwarepakketten die beveiligd zijn via encryptie (versleuteld).
 • Ons kantoor is niet toegankelijk voor onbevoegden.
 • We  evalueren regelmatig onze maatregelen

 

Rechten omtrent gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor geven aan je verzoek.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan hebt je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Wanneer je een klacht heb over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!