29. sep, 2014

De overheid en de ZZP-er

Overheid walst over ZZP’ers heen

De overheid stuurt er vol op aan om het grote aantal ZZP’ers te willen terugdringen. Meer en meer maatregelen worden opgeworpen om het zelfstandigen lastiger te maken om in hun eigen inkomen te voorzien. ZZP’ers worden beschuldigd, direct of indirect, dat men profiteert van voorzieningen zonder daarvoor ook maar een cent in bij te dragen.

Volslagen onzin vindt Stichting ZZP Nederland: Juist de overheid zou er trots op moeten zijn dat de zelfstandigen in hun eigen inkomen voorzien in plaats van de hand op te houden voor een uitkering en de werkloosheidscijfers tot ongekende hoogte te laten stijgen.

Op alle mogelijke manieren wordt het voortbestaan van ZZP’ers bedreigd:

 • Vorig jaar werd geprobeerd om de zelfstandigenaftrek af te schaffen. Dat is niet gelukt, mede dankzij de gezamenlijke inzet van ZZP-organisaties. Op dit moment staat er niets in de miljoenennota over, maar staatsecretaris Wiebes vertelt doodleuk in het Financieel Dagblad dat hij de zelfstandigenaftrek wil afschaffen.
   
 • Al jarenlang is het voor zelfstandigen verboden om zich te verhuren als chauffeur in de sector beroepsgoederenvervoer. Het is zelfs bij wet vastgelegd.
   
 • Zelfstandigen in de zorgsector werd plotseling opgedrongen dat men btw over hun diensten moest berekenen terwijl zorgtaken zijn vrijgesteld van btw. In de praktijk werd dit gekort op hun inkomsten. Het heeft ZZP Nederland twee jaar van procederen gekost om dit weer recht te zetten. Van enige terugbetaling is echter geen sprake.
   
 • ZZP’ers in de zorg die daadwerkelijk en effectief zorg aan de patiënt willen leveren worden er plotseling mee geconfronteerd dat ze niet meer als zelfstandige mogen werken en zitten zonder inkomen. In mei 2014 heeft de Tweede Kamer besloten dat dit probleem moet worden opgelost. Hoewel de bewindslieden van Financiën, VWS en SZW hebben toegezegd, gebeurt het tegenovergestelde. De jacht op Zorg-ZZP’ers wordt juist aangescherpt.
   
 • Het bestrijden van schijnzelfstandigheid heeft de eerste prioriteit van minister Asscher. Dit probeert men inmiddels uit te voeren door alle ZZP’ers zonder enige schroom aan banden te leggen. Het percentage schijnzelfstandigen wordt geschat op 5%, maar even gemakkelijk worden de 750.000 andere ZZP’ers met extra lasten opgezadeld door de nieuwe “Beschikking Geen Loonheffing” die deze week werd aangekondigd.

  Deze BGL brengt vrijwel geen verbetering ten opzichte van de oude VAR-regeling, maar zorgt wel voor een flinke administratieve lastenverzwaring voor opdrachtgever en opdrachtnemer. De nieuwe BGL-regeling is minstens even fraudegevoelig als de VAR en de handhaving bij opdrachtgevers is zeer minimaal. Daarbij zijn de vragen die gesteld worden zeer discutabel en er is geen enkele duidelijkheid wat de criteria zijn waarop een BGL wordt afgegeven.

  Er zijn uitzonderingen: de duizenden koeriers die gedwongen aan de slag zijn als zelfstandige en helemaal uitgeknepen worden door Post.nl wordt geen strobreed in de weg gelegd. Ook bij de ministeries is sprake van oneigenlijk inzetten van zelfstandigen, maar daar klaagt niemand over.

   
 • De tarieven van zelfstandigen wil men vastleggen in cao’s voor werknemers. De achterliggende reden is dat werknemers meer beschermd moeten worden. Dat is het paard achter de wagen spannen. In plaats van te kijken naar de wensen van werkgevers over meer en betere inzet van werknemers worden de mogelijkheden van ZZP’ers beknot.

 

Werk aan oplossingen voor ZZP’ers

Er zijn veel meer voorbeelden te noemen waarin de overheid een rol speelt met als doel het aantal ZZP’ers terug te brengen. Beter is het om te kijken naar een oplossing waarbij een resultaat wordt geboekt die de economie kan voorthelpen:

 • Stichting ZZP Nederland heeft er al jarenlang op aangedrongen om de VAR-verklaring af te schaffen en te vervangen door een betere controle bij de poort. Bij het inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn daartoe al goede mogelijkheden.
   
 • Schijnzelfstandigheid is niet iets wat bedacht wordt door mensen die graag in hun eigen inkomen willen voor zien maar door werkgevers die het niet aandurven om mensen in vaste dienst te nemen. Zorg voor meer flexibele regels die het werkgevers mogelijk maakt om mensen in te huren als ze nodig zijn. Het veranderen van een periode van drie contracten voor men in vaste dienst moet worden genomen naar twee jaar helpt echt niet voor de groei van het aantal werknemers met een vast contract.
   
 • Jarenlang hebben we er op aangedrongen om een fatsoenlijke pensioenregeling voor zelfstandigen te realiseren. Uiteindelijk heeft Stichting ZZP Nederland, samen met de andere ZZP-organisaties, een pensioenregeling gerealiseerd die in 2015 van start kan gaan.
   
 • Laat de overheid duidelijk zijn in de criteria die men aan ondernemers stelt. De Sociaal Economische Raad heeft dit in 2010 al geadviseerd maar blijkbaar vindt men dat lastig bij de overheid. De huidige maatregelen en standpunten zijn allemaal afkomstig vanuit het oogpunt van werknemers.
   
 • Bij het bedenken van plannen om tot verbetering te komen wordt nog steeds teveel overleg gepleegd met werknemers- en werkgeversorganisaties.
   
 • Het belastingstelsel behoeft al jarenlang de nodige vernieuwing, aangepast aan deze tijd. Het oerwoud aan regels, toeslagen en aftrekposten en uitzonderingen daarop zorgen ervoor dat er grote gaten ontstaan die misbruik in de hand werken.

Oproep aan de bewindslieden van Financiën, Economische zaken, SZW en VWS

Stop met het eenzijdig en los van elkaar regelingen te bedenken die tegenstrijdig zijn aan elkaar. Kom tot een oplossing waardoor de 800.000 zelfstandigen in Nederland gewoon weer in hun eigen inkomen kunnen voorzien en in de gelegenheid worden gesteld om winst te maken. Dat zorgt er voor dat ZZP’ers een zinvolle bijdrage te kunnen blijven leveren aan de economie van Nederland. Stichting ZZP Nederland is, namens de bijna 35.000 aangesloten zelfstandigen, graag bereid om mee te werken aan constructieve oplossingen.

 

Bron: Stichting ZZP Nederland | Datum van publicatie: 24-09-2014

23. sep, 2014

Gaat de VAR verdwijnen????

Var voor ZZP verdwijnt, brengt BGL een betere oplossing?
 

Wiebes stelt nieuwe regeling voor aan Tweede kamer

 

Staatssecretaris Wiebes wil de VAR-verklaring voor ZZP’ers vervangen voor een nieuwe term: BGL. BGL is eigenlijk de naam voor de VAR-webmodule dat destijds al het paradepaardje was van de voorganger van Wiebes, dhr. Weekers. Wat gaat de nieuwe BGL brengen voor ZZP’ers?

Met de BGL worden zowel opdrachtnemer als opdrachtgever verantwoordelijk voor de status van een arbeidsrelatie en de uitvoering daarvan in de praktijk. Bij de constatering van een schijnconstructie wordt voortaan ook de opdrachtgever aangepakt. 

Dat is misschien wel de belangrijkste conclusie van het miljoenen kostende project. Het voorstel is inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd.

Beschikking geen loonheffing

BGL staat voor Beschikking Geen loonheffingen. Met de nieuwe wet die Wiebes wil invoeren kan volgens de Belastingdienst een beter onderscheid gemaakt worden voor de fiscale beoordeling werknemer of ondernemer.

De BGL vervangt de gehele VAR-verklaring en dient digitaal te worden ingevuld via de webmodule waar men al twee jaar mee bezig is. Bij de aanvraag van een BGL vult de ZZP’er een aantal vragen in waarna er wel of niet een BGL ontstaat. In die beschikking staat onder welke omstandigheden de opdracht wordt uitgevoerd. Een opdrachtgever dient deze verklaring te controleren voordat hij de opdracht verstrekt aan de ZZP’er. Blijkt achteraf dat de omstandigheden anders waren dan in de BGL vermeld stond dan wordt de opdrachtgever gezien als werkgever en moet men alsnog premies en loonbelasting afdragen.

De BGL hoeft niet voor iedere opdracht opnieuw aangevraagd te worden. Echter zodra de opdracht of de omstandigheden veranderen zal een nieuwe BGL moeten worden aangevraagd.  Wij houden u op de hoogte.
17. sep, 2014

Prinsjesdag 2014: de gevolgen voor jouw bedrijf

 

Extra financiering MKB:

De financiële ruimte van het mkb wordt verruimd dankzij een ambitieus pakket aan financiële maatregelen dat kan leiden tot 2,5 miljard euro aan extra financieringsruimte. Om innovatie extra te stimuleren, zet het kabinet een Toekomstfonds op met een startkapitaal van 200 miljoen euro. Dit fonds zal het innovatieve mkb en fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek mede gaan financieren. Bovendien wordt het budget om het innovatieve mkb bij het topsectorenbeleid te betrekken verhoogd naar 30 miljoen euro.

Energie:

In 2015 komt er daarnaast 3,5 miljard euro beschikbaar voor de SDE+ regeling. Ondernemers worden hiermee gestimuleerd om kostenefficiënt te werken met duurzame energiebronnen, zodat uiteindelijk de energierekening omlaag kan.

Overheidsondernemingen moeten belasting gaan betalen:

Overheidsondernemingen worden belastingplichtig
Overheidsondernemingen die concurreren met private ondernemingen komen onder de vennootschapsbelasting (Vpb) te vallen.

Nieuwe regelgeving bestelbusjes:

De fiscale behandeling van zware motorrijtuigen met een zogenoemde dubbele cabine wordt aangepast. Voertuigen van meer dan 3.500 kilo waarvan de cabine die bestemd is voor personen groter is dan het deel van de auto dat bestemd is voor de lading, worden met ingang van 2016 fiscaal behandeld als een personenauto en niet langer als vrachtauto. Dat betekent dat deze voertuigen onder het hogere mrb-tarief voor personenauto's vallen en dat bij aanschaf bpm verschuldigd is.

Lage btw-tarief:

Goed nieuws voor aannemers en zzp’ers in de bouw. Het lage btw-tarief voor de bouw wordt verlengd tot 1 juli 2015, als impuls voor de werkgelegenheid in de bouw.

Belastingherziening:

Voor de langere termijn werkt de regering aan een herziening van het belastingstelsel. De regering wil de werkgelegenheid stimuleren door de lasten op arbeid te verlagen. Voor kleine ondernemers wordt het aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen.

 
 
5. sep, 2014

zzp-ers laag btw tarief in de bouw

Goed nieuws voor ZZP’ers die zich bezighouden met het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan twee jaar: het lage btw-tarief op verbouwingen wordt met een half jaar verlengd, tot 1 juli 2015.

Volgens het tv-programma Nieuwsuur hebben het kabinet en bevriende oppositie dit afgesproken tijdens het overleg over de begroting van volgend jaar. De officiële bekendmaking zal waarschijnlijk tot 16 september, Prinsjesdag, moeten wachten.

De verlenging van het 6%-tarief is goed nieuws voor de bouwsector, omdat het inhoudt dat over de kosten van arbeid 6% berekend mag worden in plaats van 21%. Het kabinet heeft deze maatregel genomen om de bouwsector te stimuleren en volgens diverse onderzoeken helpt de maatregel vooral bij de ZZP’ers en andere kleinere bouwondernemingen.

Zeer waarschijnlijk zullen de voorwaarden om het lage btw-tarief toe te mogen passen niet veranderen. Zekerheid hierover zal na Prinsjesdag moeten komen.

18. aug, 2014

Let op voor valse email zogenaamd verzonden door de belastingdienst

Valse e-mail in omloop

15-08-2014

Wij waarschuwen u voor een valse e-mail. De e-mail heeft als afzender: Belastingdienst NL. Open deze e-mail niet, maar verwijder hem meteen.

De Belastingdienst gebruikt in bepaalde gevallen e-mail. Maar in een e-mail vragen wij u nooit om persoonlijke gegevens. Krijgt u een e-mail waarin dat toch gebeurt, dan is er sprake van phishing.

De valse e-mail bevat de volgende tekst:

Van: Belastingdienst NL [mailto:belastingdienst.nl2014@gmail.com]

Onderwerp: LAATSTE HERINNERING AANMANING

Factuur nummer: 24193682
Geachte klant,

Ondanks meerdere sommaties inzake De Belastingdienst hebben wij nog geen betaling ontvangen van u.

Wij sommeren u voor de laatste maal om de vordering ad. EUR 52,50 direct aan ons te voldoen.
U kunt het bedrag betalen met 3v. Wij hebben u hierover al een brief gestuurd.
Om hogere boetes te vermijden, wordt u verzocht de belastingschuld zo spoedig mogelijk te betalen.
Mochten wij geen betaling ontvangen zullen wij direct overgaan tot dagvaarden.
De bijkomende kosten (welke kunnen oplopen tot minimaal EUR 450,00) zullen eveneens bij u in rekening worden gebracht.

U kunt direct online betalen met de 3v online krediet op onze website om de betaling te voldoen.
U dient hieronder te klikken op "3v krediet kopen"

3v krediet kopen

Let op: nadat uw 3v (prepaid credit) heeft gekocht dient u hieronder te klikken op "Activeren" om uw 19 cijferige code te activeren, met uw factuur nummer (staat bovenaan) om de betaling af te ronden.
Wij vragen u zo spoedig dit te doen.

Activeren

Let op: als wij uw betaling niet voor 20-08-2014 ontvangen, loopt u het risico op een gerechtelijke procedure.
Natuurlijk hopen wij dat u het niet zover laat komen tot deurwaarder.
U kunt niet reageren op deze email.

Hoogachtend,

Intrum Justitia